HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

Een Beter Beeld Geven U Zijn Geschriften

De Bibliotheek Rotterdam bezit 's werelds grootste Erasmuscollectie. Deze omvat niet enkel teksten van Erasmus zelf en door hem bezorgde tekstedities van schrijvers uit de Oudheid, maar ook veel literatuur over Erasmus. In totaal gaat het om zo'n 5.000 boeken. Circa 30% van de aanwezige boeken is gedrukt tijdens het leven van Erasmus (1466–1536). Topstukken zijn vier autografe brieven van Erasmus, zo’n 90 eerste drukken en vele geïllustreerde edities van Lof der Zotheid. Ongeveer één op de vijf boeken in deze collectie is voor Nederland uniek bezit. Zij is dan ook een onmisbaar instrument voor de lopende uitgave van Erasmus’ Opera Omnia die wordt uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Klik hier om te zoeken naar titels in de catalogus van de Bibliotheek Rotterdam.
Klik hier om te zoeken naar titels in de Nederlandse Centrale Catalogus.
Klik hier voor nieuws over pas aangekochte boeken.
 
02E14-1 pix200.jpg 02E14-2 pix200.jpg 02E16 pix200.jpg

Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods (Leiden, ongedateerd)

Een costelijck ende deuoot boecxken van die bereydinghe totter doot ... nu met grooter neersticheyt in onser spraken ouergeset (Antwerpen 1538)

Hyperaspistes (Antwerpen 1526)

 

Naast deze Erasmusschatten bezit de Bibliotheek Rotterdam een grote verzameling vóór 1800 gedrukte boeken die niet direct met Erasmus in verband staan, maar die evengoed een rijke bron voor onderzoek kunnen vormen. Samen vormen deze speciale collecties een wezenlijk onderdeel van het culturele erfgoed van Nederland.

 

durergravure.jpg


Kopergravure van Albrecht Dürer uit 1526

Het Latijnse bijschrift luidt: "Imago Erasmi Roterodami ab Alberto Durero ad vivam effigiem deliniata" ofwel "Beeld van Erasmus van Rotterdam door Albrecht Dürer gemaakt naar levend model."

Het Griekse bijschrift luidt: "ten kreitto ta suggrammata deixei" ofwel "Een beter beeld zullen zijn geschriften geven."

Het Erasmus Center for Early Modern Studies ontplooit en coördineert activiteiten die noodzakelijk zijn voor het behoud en het benutten van dit rijke culturele erfgoed. Dit houdt onder meer in dat de restauratie van de oude boeken ter hand wordt genomen. Het voortbestaan van het boekenbezit is immers een “conditio sine qua non” voor de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek terzake.

Even belangrijk is het feit dat de verzameling toegankelijker wordt gemaakt. De collecties zijn geen doel op zich, ze moeten worden benut. Hiervoor stelt het Erasmus Center zijn eigen Wereldcatalogus van Erasmusdrukken beschikbaar hier op zijn website onder de naam Erasmus Online. Deze database bevond zich voorheen uitsluitend in kaartvorm in de Bibliotheek Rotterdam. Zij bevat een schat aan gegevens over alle Erasmiana gedrukt in de vroegmoderne tijd — inclusief bibliografische beschrijving, referenties en tegenwoordige vindplaatsen. Erasmus Online maakt dit rijke gegevensbestand als open databank voor heel de wereld toegankelijk en biedt bovendien afbeeldingen van titelpagina’s. Zo geeft het Erasmus Center zijn eigen invulling aan Erasmus’ woorden “Ciuis mundi sum” ofwel “Ik ben een wereldburger”.

top