HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

WELKOM BIJ HET ERASMUS CENTER FOR EARLY MODERN STUDIES

Het Erasmus Center for Early Modern Studies is een gezamenlijk initiatief van de openbare Bibliotheek Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het wil een brug slaan tussen burger en wetenschap, tussen geschiedenis en actualiteit, tussen Erasmus, zijn boeken en zijn lezers.

 

Erasmus Grotius Spinoza Bayle.jpg

 

Het Erasmus Center for Early Modern Studies bundelt binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de expertise op het gebied van de vroegmoderne tijd. Onderzoeksthema is de manier waarop in de Nederlanden en in Europa tussen 1450 en 1750 — van Erasmus tot Bayle — individu, gemeenschap en overheid vorm kregen en in hun onderlinge verhouding werden doordacht. Speciale aandacht heeft de ontwikkeling van gedachten, meningen en theorieën van prominente personen en de invloed hiervan op de veranderingen in de denkbeelden over het publieke domein en het private domein.

De Erasmuscollectie

De Erasmuscollectie van de Bibliotheek Rotterdam behoort tot de omvangrijkste Erasmusverzamelingen ter wereld. Zij omvat niet enkel werken van Erasmus zelf en door hem bezorgde tekstedities van schrijvers uit de Oudheid, maar ook een grote hoeveelheid literatuur over Erasmus. Circa dertig procent van de werken uit deze collectie dateert uit de tijd van Erasmus (1466–1536). Zo’n negentig werken zijn eerste drukken. Tot de collectie behoren ook brieven van zijn eigen hand. De Erasmuscollectie is een onmisbaar instrument voor de lopende uitgave van de Opera Omnia van Erasmus, die onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wordt uitgegeven.

Naast deze Erasmusschatten bezit de Bibliotheek Rotterdam een grote verzameling vóór 1801 gedrukte boeken die niet direct met Erasmus in verband staan, maar die evengoed een rijke bron voor onderzoek kunnen vormen. Samen vormen deze speciale collecties een wezenlijk onderdeel van het culturele erfgoed van Nederland.

Burger van de wereld

Het Erasmus Center for Early Modern Studies ontplooit en coördineert activiteiten die noodzakelijk zijn voor het behoud en het benutten van dit rijke culturele erfgoed. Dit houdt onder meer in dat de restauratie van de oude boeken ter hand wordt genomen. Het voortbestaan van het boekenbezit is immers een conditio sine qua non voor de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek terzake.

Even belangrijk is het feit dat de verzameling toegankelijker wordt gemaakt. De collecties zijn geen doel op zich, ze moeten worden benut. Hiertoe maakt het Erasmus Center boeken uit de Erfgoedcollecties tot 1801 van de Bibliotheek Rotterdam digitaal volledig toegankelijk. Ook stelt het zijn eigen Wereldcatalogus van vroegmoderne Erasmusdrukken beschikbaar op deze website onder de naam Erasmus Online. Deze database bevat een schat aan bibliografische gegevens over alle Erasmiana gedrukt in de vroegmoderne tijd — inclusief facsimiles en tegenwoordige vindplaatsen. Erasmus Online maakt dit rijke gegevensbestand als open databank voor heel de wereld toegankelijk en biedt bovendien vele afbeeldingen van titelpagina’s. Ook bevat Erasmus Online vijftien volledig gedigitaliseerde boeken van Erasmus plus de twee volledige uitgaven van zijn verzamelde werk (Bazel 1538-1540 en Leiden 1703-1706). Daarmee is elk woord van Erasmus in het oorspronkelijke Latijn hier online beschikbaar. Zo geeft het Erasmus Center zijn eigen invulling aan Erasmus’ woorden Ego mundi civis esse cupio, communis omnium, dat is: "Ik wil een burger van de wereld zijn, een landgenoot van iedereen."

Erasmus Roterodamus

Het Erasmus Center for Early Modern Studies richt zich niet alleen op heel de wereld, maar ook op heel Rotterdam. Tenslotte is dit de stad waar Erasmus ter wereld kwam en welbewust koos hij ervoor om zich met haar naam te onderscheiden. Hier komt bij dat de gemeente Rotterdam ook in onze tijd — misschien wel meer dan in Erasmus’ dagen — nadrukkelijk onderwijs, cultuur en wetenschap wil stimuleren. Bovendien is de Bibliotheek Rotterdam een instelling — van en voor Rotterdammers — die haar bezit en deskundigheid ter beschikking wil stellen van elke inwoner van de Maasstad. Het Erasmus Center richt zich daarom op iedereen die belangstelling heeft voor de tijd van Erasmus tot Bayle in al zijn facetten. Het Center wil bijdragen aan het maatschappelijke debat over de verhouding tussen individu, gemeenschap en overheid, tussen moraal, politiek en bestuur, over de betrokkenheid van de burger bij de samenleving en over het Erasmiaanse gedachtegoed.

Bestuur

  • drs. Coen baron Schimmelpenninck van der Oije
  • em. prof. mr. Laurens Winkel
  • vacante zetel (conservator Erfgoedcollectie BR)

top